Tagged: Honorary Captain Sardar Bahadur Hazura Singh